ช.ช.ต.

รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (PAC) ครั้งที่ 1

 รายงานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (PAC) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมปักกิ่ง  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ