ช.ช.ต.

การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์และวัฒนธรรม ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.)  ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก


การศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก


การบริหารจัดการน้ำเพื่อการทำนา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก


การบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมใน ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก


ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรในตำบลปุโรง ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบล ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนโดย ธนาคารโลก


หนังสือทำเนียบวิทยากรกระบวนการ งานพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้

ทำเนียบวิทยากรกระบวนการงานพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างสันติสุขชายแดนใต้เล่มนี้ รวบรวมรายชื่อแกนนำชุมชนที่มีทักษะในการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดอย่างเป็นระบบในการพัฒนาชุมชน โดยแกนนำชุมชนเหล่านี้กิจกรรมงานเขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา “หลัง รอย ยิ้ม”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานเขียนสันติภาพชายแดนใต้ สานเสวนา “หลัง รอย ยิ้ม ด้วยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องข่าว PPF

ชุมชนสันติธรรม ชุมชนนำร่องจาก LEMPAR LEMPAR นำร่องจัดตั้งเครือข่ายชุมชนสันติธรรม (Kampong Damai) ในชุมชนพุทธและมุสลิม 4 พื้นที่ในชายแดนใต้ มุ่งหวังสร้างสันติภาพระยะยาวโดยมาจากเจตจำนงของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยโครงการเครือข่ายชุมชนสันติธรรม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยาย(ช.ช.ต.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และธนาคารโลกข่าวและสกู๊ป เดือนพฤศจิกายน 2559

PAOW รับฟังความเห็นผู้หญิงนราธิวาส โครงการขบวนผู้หญิงกับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้(PAOW) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้หญิงจากชุมชนบองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวเด็กกำพร้า(FECo-Foundation for education and curable orphans) บ้านบองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส