บทความ

ปฏิรูประบบตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

ปฏิรูประบบตำรวจและกระบวนการยุติธรรม พลเดช ปิ่นประทีป / เขียนให้โพสต์ทูเดย์ พุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗   กระแสแนวคิดและความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบตำรวจอันเป็นต้นทางที่มีความสำคัญมากนั้นมีมานานแล้ว เมื่อครั้งรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบตำรวจขึ้นมาทำงานและมีข้อเสนอเชิงนโยบายชุดหนึ่ง แต่ไม่ทันได้ดำเนินการก็หมดเวลาไปก่อน


เลือกตั้งโมฆะ รัฐบาลออกไป

เลือกตั้งโมฆะ! รัฐบาลออกไป!! เป้าหมายยุทธศาสตร์ในขั้นนี้ คือ ต้องทำให้เลือกตั้ง 2 กพ. เป็นโมฆะและรบ.ยิ่งลักษณ์หมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงบันทึกประสบการณ์งานนโยบาย ส.ส.ท.

บันทึกประสบการณ์ งานนโยบาย ส.ส.ท. พลเดช ปิ่นประทีป กรรมการนโยบาย วาระการทำงาน ๔ ปี (๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ) เริ่มเขียน ๑ กรกฎาคม แล้วเสร็จ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรียนรู้ ลม ฝน ฟ้า อากาศ

ในอดีตที่ผ่านมามนุษย์ให้ความสนใจกับเรื่องการพยากรณ์อากาศน้อย   ปล่อยให้ฤดูกาลในแต่ละช่วงพัดผ่านไปดังเช่นปกติ  ร้อน  หนาว  ฝน เช่นเดิม  อย่างนี้จนเราเคยชิน