อ.ท่าวังผา จ.น่าน

[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านท่าวังผา 1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านท่าวังผา 1 หมู่ที่ 2เป็นหมู่บ้านที่ลุ่มน้ำมีห้วยไหลผ่านอยู่ 2 ห้วย คือ ห้วยกอ ห้วยกอน และมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชนเป็นข้าราชการ ซึ่งชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัว และอาชีพค้าขาย


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสบหนอง หมู่ที่ 1, บ้านสบหนอง หมู่ที่ 12 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านสบหนอง หมู่ที่ 1,12 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ชาวบ้านประกอบอาชีพทางการเกษตร สวน ปลูกข้าวโพด พริก มะเขือ ยาสูบ โดยที่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ 1 จำนวน 1,200 ไร่ หมู่ 12 จำนวน 1,500 ไร่


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสลี หมู่ที่ 6 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านสลี หมู่ที่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำสำคัญหลายสาย คือ น้ำย่าง ห้วยละเอิบ ห้วยไคร้ และห้วยมืด


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านยู้ หมู่ที่ 5, บ้านยู้ หมู่ที่ 10, บ้านยู้ หมู่ที่ 11 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศที่ราบลุ่มติดลำน้ำ  น้ำย่างตามที่เล่าต่อกันมาคือลำน้ำที่ก้าวย่างไปมาได้ หรือมีการเปลี่ยนเส้นทางน้ำ


{ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาเผือก หมู่ที่ 4, บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านนาเผือก หมู่ที่ 4 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของทั้งสองหมู่บ้านเป็นที่ราบสลับกับพื้นที่เนินสูง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาฝ่า หมู่ที่ 2 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

1. บริบทชุมชน บ้านนาฝ่า หมู่ที่ 2 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ น้ำย่าง และห้วยโป่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้างทั่วไปและข้าราชการ นับถือศาสนาพุทธ มีภาษาพื้นเมืองเหนือใช้เป็นภาษาถิ่น