แผนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 21 ชุมชน 4 ตำบล อ.ท่าวังผา จ.น่าน

Link to download file DOCS ทั้ง 21 ชุมชน https://drive.google.com/drive/folders/1Rdw2RyvvlJdYzEcHGM_gyKVd3aUXamv9?usp=sharing

ตัวอย่าง บ้านสบหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน