รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 59) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคตะวันออก “

ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง  และจังหวัดสระแก้ว

ตาราง แสดงความหนาแน่น จำนวนองค์กรชุมชนต่อจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ลำดับ จังหวัดจำนวนองค์กรชุมชน(อชช.)รายจังหวัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)รายจังหวัดความหนาแน่น อชช./อปท.เกรดสีสัญลักษณ์
1จันทบุรี2,3838229.061 
2ฉะเชิงเทรา2,46310922.601 
3ชลบุรี2,2479922.701 
4ตราด1,1294425.661 
5ปราจีนบุรี2,0067028.661 
6ระยอง1,8716827.511 
7สระแก้ว2,5976639.352 
รวม14,69653827.321 

ในภาพรวมพื้นที่ภาคตะวันออก มีอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อชช./อปท.) ในระดับต่ำ คือ 27.32 อชช./อปท. (ระดับ 1) เท่านั้น

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 10 มี.ค. 2564