รายงานประชาชน

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 40) “ เจตนารมณ์ 14 สิงหาคม ก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ เวทีการประชุมสมัชชาระดับชาติของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 39) “สภาประชาสังคมไทย : กลไกเสริมการมีส่วนร่วม”

การออกแบบสภาประชาสังคมไทย จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรสภาและสมาคมที่เป็นต้นแบบกรณีศึกษาทั้ง 14 องค์กร เมื่อประกอบเข้ากับลักษณะธรรมชาติและคุณสมบัติเฉพาะขององค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ในประเทศไทยในปัจจุบัน คณะวิจัยเสนอให้จัดตั้งกลไกพื้นที่กลางเพื่อการประสานงานและมีความเป็นตัวแทนของเครือข่าย ในนามของ “สภาประชาสังคมไทย”


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 38) “สถานการณ์การมีส่วนร่วม ของภาคเอกชนและประชาสังคม”

ในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพเป็นที่คาดหวังจากองค์การสหประชาชาติและทุกประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 17 (SDG17)รายงานประชาชนโดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 36) “ ฐานประชาธิปไตยชุมชนภาคเหนือ ”

สำรวจสถานการณ์ประชาธิปไตยชุมชนเป็นรายภูมิภาค โดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาค


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 35) “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”

โครงการ “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดขอนแก่นอย่างบูรณาการรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 33) “กองทุนสามัคคีตุ้มโฮม แก้จนที่อุดรธานี”

ตั้งอยู่ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 และบ้านแสงอร่าม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 31) “ต้นแบบแก้จน ที่แม่ฮ่องสอน”

เมื่อปี 2559 ในขณะที่ข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุดของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 39.21


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 30) “แก้ความยากจนในชุมชน จาก 9 กรณีศึกษา”

กรณีศึกษาการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการหารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาจากจีนและอินเดีย


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 29) “สำรวจฐานประชาธิปไตยชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ”

อัตราความหนาแน่นของจำนวนองค์กรชุมชน (อชช.) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ละจังหวัด เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกกระแสความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวในการจัดการปัญหาด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งอาจใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับความแข็งแรงของประชาธิปไตยชุมขนหรือประชาธิปไตยทางตรงในระดับฐานล่างได้ในระดับหนึ่ง