รายงานประชาชน

ขวบปีแรก สภาองค์กรผู้บริโภค | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 7/2566)

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) เกิดจากการรวมตัวขององค์กรผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 46


อารยธรรมอู่ทอง เมืองโบราณใต้พิภพ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 6/2566)

เครือข่ายชุมชนและประชาคมวิชาการที่สุพรรณบุรี ได้เล่าให้ฟังว่ามีเมืองโบราณอู่ทองถูกฝั่งอยู่ใต้ผืนดินที่ชุมชนอยู่อาศัย เนื่องจากดินตะกอนและการตั้งถิ่นฐานที่ทับซ้อนกันมาหลายพันปี ชาวบ้านขุดลงไปพบสิ่งของเครื่องใช้และโบราณวัตถุมากมาย 


“ทรงดำสามดอน เรียบง่ายใกล้หลักธรรม” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 5/2566)

เมื่อปลายปีที่แล้ว คณะทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่บ้านดอนมะนาว บ้านดอนมะเกลือ และบ้านดอน อำเภออู่ทอง ถิ่นวัฒนธรรมไทยทรงดำของจังหวัดสุพรรณบุรี ไปเยี่ยมชมและศึกษาชุมชนท้องถิ่นในมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนที่นั่น 


“เมืองสามอ่าว เขาสามร้อยยอด” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 4/2566)

ตัวเมืองประจวบคิรีขันธ์ตั้งอยู่บนชายหาดอ่าวมะนาว อ่าวน้อย และอ่าวประจวบฯ มีชายหาดและน้ำทะเลใสสะอาด อ่าวโค้งยาวตลอดแนว 8 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่นิยมเล่นน้ำ แต่จะเดินเล่นชายหาดในเวลาเย็น


“ประจวบคีรีขันธ์ กิ่วคอดแคบสุดแผ่นดินสยาม” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 3/2566)

เมื่อวันพ่อแห่งชาติปีที่แล้ว คณะทำงานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในมิติศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษากิ่วคอดแคบสุดแผ่นดินสยาม ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวเดินข้ามประเทศภายในหนึ่งวัน 


Ebook รายงานประชาชน 2565 (รวมเล่ม)

วุฒิสภามีภารกิจหลายด้าน ทั้งบทบาทวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก บทบาทตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกตามรัฐธรรมนูญงาน ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ งานโครงการเชิงนวัตกรรม งานกรรมาธิการ และงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ


“ทุจริตคอร์รัปชัน หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 2/2566)

การปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา (ตสร.) สนใจติดตาม


“ปฏิรูปการเมือง ไม่มีอะไรใหม่” | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 1/2566)

จากการศึกษาพิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของรัฐบาลในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ทางคณะกรรมาธิการการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา (ตสร.)


พุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและผู้ยากลำบากให้หลุดพ้น | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 169)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา มีข้อเสนอเชิงนโยบายการพุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและผู้ยากลำบาก สำหรับกลุ่มที่ยังมีสุขภาพกาย-สุขภาพจิตอำนวย มีทัศนคติและพฤติกรรมเอื้อต่อการพัฒนา 


พุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 168)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เมืองรองและเมืองขนาดเล็ก เพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้


พุ่งเป้าขยายเครือข่ายนวัตกรรมโรงเรียนร่วมพัฒนา | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 167)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนวนโยบายพุ่งเป้าตัดวงจรความยากจนข้ามรุ่น โดยขยายนวัตกรรมเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา สร้างพลเมืองรุ่นเยาว์  เพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้ 


พุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 166)

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ขอนำเสนอแนวทางนโยบายในการพุ่งเป้าขจัดพื้นที่อำเภอยากจนและด้อยโอกาส ด้วยระบบงบประมาณแบบ Block Grantเพื่อการพิจารณาของรัฐบาล พรรคการเมือง และสาธารณชน ดังนี้