ข่าว

หมอพลเดช ให้สัมภาษณ์เครือข่ายสื่อ ประเด็น COVID-19

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ให้สัมภาษณ์เครือข่ายสื่อ เกี่ยวกับประเด็น COVID-19 ผลกระทบ แนวทางการป้องกัน และข้อเสนอ ณ ห้องประชุม 2503 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกล ในถิ่นทุรกันดาร โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตามพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ข่าวการประชุม โครงการเครือข่ายการศึกษาทางไกลฯ วิทยาลัยสารพัด ช่างธนบุรี และพิธีมอบทุนสนับสนุนในโครงการเครือข่ายการศึกษาทางไกลฯ กศทอ.


“เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย”

แถลงข่าวการประกวดผลงานนักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไป “เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย”  พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการโครงการฯ


การฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลบนฐานความต้องการของประชาชน : กลุ่มอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

การฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาตำบลบนฐานความต้องการของประชาชน กลุ่มอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสฝากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

พลเดช  ปิ่นประทีป / เขียนให้โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ในช่วงนี้แรงกดดันทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงได้หันกลับไปสู่คณะกรรมาธิการยกร่


CSO ชายแดนใต้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนธนาคารโลก

ภาคประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนธนาคารโลกจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา เน้นกระบวนการสันติภาพต้องเดินหน้า พร้อมเปิดพื้นที่กลางแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม