พลเดช ปิ่นประทีป


ความท้าทายต่อการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา องค์กรตระกูล ส. มีสภาพเหมือนถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการทำงานพัฒนา ในช่วงรอยต่อและระยะเปลี่ยนผ่านการบริหารประเทศ แม้ว่าจะมีแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการในภาคสนามยังมีปัญหาความท้าทายต่อการดำเนินงานอยู่มากมาย ซึ่งผู้เขียนมีประเด็นความสนใจส่วนตัวบางประการ ดังนี้


พลังงานชุมชน ในมิติการแก้จน-ลดเหลื่อมล้ำ

โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา รัฐควรลงทุนพัฒนาระบบ ยึดชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของและขับเคลื่อน


เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล

โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา มีโอกาสได้กลับไปดูภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลก เรื่อง Dunkirk, Churchill และ Darkest Hour รู้สึกมีความประทับใจต่อบุคลิกและบทบาทของวินสตัน เชอร์ชิลเป็นอย่างมาก จนต้องบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจำ“หมอพลเดช” เชื่อแก้ที่ดินเขาค้อ 3 ปีจบ หากร่วมมือกันจริงจัง ยุคณะกรรมการลงพื้นที่ค้นหาความจริงและใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์พิสูจน์

ที่มา 77ข่าวเด็ด, 25 ต.ค. 2019 เพชรบูรณ์-“หมอพลเดช”เชื่อแก้ที่ดินเขาค้อ 3 ปีจบ หากร่วมมือกันจริงจัง ยุคณะกรรมการลงพื้นที่ค้นหาความจริงและใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์พิสูจน์ และใช้การมีส่วนร่วมของประชาชน จะชี้ให้เห็นกันจะจะว่ามี ขรก. และนายทุนมีเอี่ยวหรือไม่


EEC ในมิติที่ยังเป็นห่วง

โดย ส.ว. พลเดช  ปิ่นประทีป, 23 ตุลาคม 2562 ในการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประธานสังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้เชิญเลขาธิการสำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor) มาให้ข้อมูล ผมร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นอยู่ด้วย มีความรู้สึกห่วงใยในหลายประการ


ก.ก.ต. กับการปฏิรูปการเมือง

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ข้อสังเกต กกต.ควรมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหญ่ ในการป้องกันรัฐประหาร ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 กำหนดให้ กกต.เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและรายงานการตรวจบัญชีของ สตง. ต่อวุฒิสภา ในการเสนอรายงานต่อวุฒิสภานั้น เป็นที่คาดหมายว่ากรรมการองค์กรอิสระจะเป็นผู้มานำเสนอรายงานด้วยตนเอง เพราะส.ว.เป็นกลไกผู้พิจารณาการแต่งตั้งตัวบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ก็ย่อมต้องการที่จะสะท้อนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนกับผู้เป็นกรรมการโดยตรง แต่ส่วนใหญ่แล้วกรรมการองค์กรอิสระมักจะไม่มาชี้แจงเอง โดยจะส่งเลขาธิการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำของสำนักงานมาแทน จึงเป็นจุดอ่อนและถูกตั้งข้อสังเกตจาก…