พลเดช ปิ่นประทีป

สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 8 ย่ำเมืองเบรุต

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เราได้ไปเดินเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองเบรุต (Beirut) ซึ่งกำลังได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้งดงามเหมือนดั่งเดิม


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 7 เที่ยวถ้ำและโบสถ์ในหุบเขาคาดิสชา

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป หุบเขาคาดิซา คณะได้เดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านเมืองเชคก้า (Chekka) ระหว่างทางได้ชมความงามของภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยที่สุดในเลบานอน ข้ามเทือกเขาลิบานเข้าสู่หุบเขาคาดิซา (Kadisha Valley) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ วาดีคาดิซา”


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 6 สงครามครูเสด

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เนื่องจากเลบานอนเป็นพื้นที่สมรภูมิสำคัญส่วนหนึ่งของสงครามครูเสด ที่รบพุ่งแย่งชิงดินแดนศักดิ์สิทธิ์กันระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิม เมืองโบราณที่เราไปเที่ยวหลายแห่งในคราวนี้ ล้วนมีร่องรอยและประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกี่ยวพันธ์กับสงครามครูเสด


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 5 เที่ยวชมโบราณสถาน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป อนุสารีย์พระแม่มารี  The Shrine of Our Lady of Lebanon คณะของเราเลาะริมฝั่งทะเล เหนือขึ้นไปจากเมืองเบรุต มาถึงบริเวณอ่าวโจนิส ที่นั่นมีอนุสาวรีย์พระแม่มารีขนาดใหญ่ ทำจากสำริด ทาสีขาว สูง 8.5 เมตร หนักกว่า 13 ตัน ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา (Harissa)…


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 4 เมืองเก่าแก่ของโลก

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป เมื่อมาเที่ยวเมืองเก่าแก่ของโลก บันทึกการเรียนรู้ฉบับนี้จึงขอนำข้อมูลจากกูเกิ้ล ทีได้มีผู้รวบรวมข้อมูลเมืองเก่าแก่ทั่วโลกเอาไว้ มาเสริมเอาไว้ในที่นี้ด้วย


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 3 สงครามบนแผ่นดินเลบานอน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป แม้ไม่นับการถูกรุกรานและเข้ามายึดครองโดยมหาอำนาจจักรวรรดินิยมในยุคสมัยต่างๆแล้ว แผ่นดินเลบานอนเองก็มีสงครามเกิดขึ้นภายในมาอย่างยาวนานจนถึงยุคสมัยอันใกล้


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 2 อารยธรรมฟีนีเชียน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป ผืนแผ่นดินเลบานอน เป็นที่ตั้งถิ่นฐานหลักของชาวฟินีเชียนโบราณ (Phoenecian) อารยธรรมฟินีเชียนที่เคยยิ่งใหญ่มากในอดีตก็เกิดจากที่บริเวณนี้ นักประวัติศาสตร์โลกจึงถือว่าที่นี่ เลบานอน นับเป็น 1 ใน 15 แห่งที่มีสถานะเป็นอู่อารยธรรมของมนุษยชาติ (cradle of humanity)


สาธารณรัฐเลบานอน : ถิ่นฐานรกรากชาวฟีนีเชียน ตอนที่ 1 ประเทศสาธารณรัฐเลบานอน

บันทึกการเรียนรู้โดย พลเดช ปิ่นประทีป อารัมภบท ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมา


ยกเครื่องระบบดูแลในภาวะฉุกเฉินของประเทศ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2551 อายุองค์กร 10 ปี มีผลงานเชิงนวัตกรรมมากมาย ภาคีเครือข่ายปฏิบัติการหลากหลาย และมีพัฒนาการก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง


ภาคีการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

ในคราวที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์  เมื่อได้สรุปผลงานการพัฒนาประเทศภายใต้แผนชาติ ฉบับที่ 1-7 รวม 35 ปี ว่า “เศรษฐกิจดี  สังคมมีปัญหา  การพัฒนาไม่ยั่งยืน”  ท่านจึงได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคมระดับอาวุโสกลุ่มหนึ่ง จัดให้มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมเป็นครั้งแรก โดยใช้เทคนิคกระบวนการที่เรียกว่า AIC เข้ามาช่วย จนมาเป็นแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8  พ.ศ. 2540-2544


[VDO] นโยบานด้านสุขภาพของพรรคการเมืองไทย โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

นโยบานด้านสุขภาพของพรรคการเมืองไทย โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มุมมองที่มีต่อนโยบายด้านสุขภาพของแต่ละพรรคการเมืองเป็นอย่างไรบ้าง การกระจายอำนาจ และอุปสรรคที่มีต่อนโยบายด้านสุขภาพที่รัฐบาลในอนาคตจะต้องรับมือ การที่แต่ละพรรคการเมืองชูนโนบายการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพมาใช้ เป็นไปได้แค่ไหน


ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น 4 กรณี : การศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น

โดย  พลเดช  ปิ่นประทีป กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2561