เครือข่ายภัยพิบัติ


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 เป็นชุมชนบนพื้นที่ราบริมน้ำน่าน  ชาวบ้านที่นี่ทำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกพริก และข้าวโพด มีอาชีพเสริมด้วยการสานหวายเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านท่าค้ำ 2 หมู่ที่ 7 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านท่าค้ำ 2 เป็นพื้นที่ราบลุ่มตามความยาวของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนนำมาใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านเชียงแล หมู่ที่ 4 บ้านเชียงแล หมู่ที่ 6 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านเชียงแล หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแหล่งน้ำสำคัญหลายสาย เส้นทางน้ำหลัก 3 แหล่ง ประกอบด้วย น้ำน่าน น้ำยาว และน้ำริม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านป่าไคร้ หมู่ที่ 2 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านป่าไคร้  หมู่ที่ 2 เป็นหนึ่งใน 7 หมู่บ้านของตำบลริม อยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลริม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาเตา หมู่ที่ 3 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

บ้านนาเตาอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำน่าน สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำยาว และแม่น้ำริม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านทุ่งฆ้อง หมู่ที่ 5 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

บ้านทุ่งฆ้อง หมู่ที่ 5 เป็นพื้นที่ราบ มีน้ำไหลผ่าน คือ น้ำย่าง ที่ชาวบ้านใช้เป็นน้ำทางการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตร ทำนา ข้าวโพด พริก และผักสวนครัว ในหมู่บ้านมีพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 400 ไร่


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านก๋ง หมู่ที่ 1 บ้านสบบั่ว หมู่ที่ 5 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

บ้านก๋ง  เป็นหมู่บ้านที่มีการทำการเกษตรเป็นจำนวนมากจำนวน1,200ไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำนา ปลูกผักสวนครัว และชาวบ้านบางส่วนมีพื้นที่ทำนาอยู่ในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกัน


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านแหน 3 หมู่ที่ 8 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ต้นแหน ณ วัดแหน1              บ้านแหน 3 แบ่งพื้นที่จากบ้านแหน 1 ในปี 2542  ด้วยเหตุความหนาแน่นของประชากร  ที่มาของชื่อบ้านแหน ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นแหนซึ่งเป็นไม้ต้นใหญ่


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 6 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

บริบทชุมชน บ้านสันเจริญเป็นหมู่บ้านที่ล้อมไปด้วยภูเขาสูง ประกอบอาชีพหลัก คือ ปลูกกาแฟ กว่า 30 ปี และไม้ผล[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านปางสา หมู่ที่ 3 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ลักษณะทางภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านปางสาเป็นพื้นที่ลุ่ม การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและการเพาะปลูกเป็นลักษณะเรียบเชิงเขาและแม่น้ำ