เครือข่ายภัยพิบัติ

[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านสันติสุขล้อมรอบด้วยภูเขา ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าว ยางพารา ลิ้มจี่ เงาะ ยาสูบ และหาของป่า เป็นหมู่บ้านต้นน้ำมาจากอุทยานแห่งชาตินันทบุรีไหลลงสู่ลำน้ำริม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านห้วยม่วง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ยาสูบ ข้าวโพด สวนลิ้นจี่ เงาะ หมาก  ยางพารา


ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยพิบัติ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด (พื้นฐาน)

ข้อมูลพื้นฐาน ตำบลแม่ปะเป็นพื้นที่ลาดชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 1,400 ไร่ โดยบางหมู่บ้านมีพื้นที่กว้างแต่จำนวนประชากรน้อย และตำบลแม่ปะนั้นมีป่าชุมชน จำนวน 4 แห่ง


การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาท่อม ต้นน้ำคลองลำเบ็ดโซนที่ 1

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาท่อม ต้นน้ำคลองลำเบ็ดโซนที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับภูเขามีแม่น้ำไหลผ่าน คือน้ำไคร้


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านฮวก หมู่ที่ 4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1.บริบทชุมชน บ้านฮวก หมู่ที่ 4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบขาอยู่ริมถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน มีทางสายน้ำหลัก (น้ำริม)


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านพ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีลักษณะทางภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำริมไหลผ่าน


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านนาทรายเป็นลักษณะพื้นที่ราบต่ำ และเป็นพื้นรองรับน้ำ การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรอยู่บริเวณใกล้เคียงกับน้ำริม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาหนุน 1 หมู่ที่ 1 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านนาหนุน1 หมู่ที่ 1  หนึ่งในหมู่บ้านจากทั้งหมด 8 หมู่ของตำบลแสนทอง  อยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านดอนตัน หมู่ 12 ตำบลศรีภูมิ  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ลุ่ม[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 เป็นชุมชนบนพื้นที่ราบริมน้ำน่าน  ชาวบ้านที่นี่ทำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกพริก และข้าวโพด มีอาชีพเสริมด้วยการสานหวายเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ