CSDI Blog


พลังงานชุมชน ในมิติการแก้จน-ลดเหลื่อมล้ำ

โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา รัฐควรลงทุนพัฒนาระบบ ยึดชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของและขับเคลื่อน


เซอร์วินสตัน เชอร์ชิล

โดย นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา มีโอกาสได้กลับไปดูภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลก เรื่อง Dunkirk, Churchill และ Darkest Hour รู้สึกมีความประทับใจต่อบุคลิกและบทบาทของวินสตัน เชอร์ชิลเป็นอย่างมาก จนต้องบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจำEEC ในมิติที่ยังเป็นห่วง

โดย ส.ว. พลเดช  ปิ่นประทีป, 23 ตุลาคม 2562 ในการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประธานสังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้เชิญเลขาธิการสำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor) มาให้ข้อมูล ผมร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นอยู่ด้วย มีความรู้สึกห่วงใยในหลายประการ


ก.ก.ต. กับการปฏิรูปการเมือง

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ข้อสังเกต กกต.ควรมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหญ่ ในการป้องกันรัฐประหาร ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 กำหนดให้ กกต.เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและรายงานการตรวจบัญชีของ สตง. ต่อวุฒิสภา ในการเสนอรายงานต่อวุฒิสภานั้น เป็นที่คาดหมายว่ากรรมการองค์กรอิสระจะเป็นผู้มานำเสนอรายงานด้วยตนเอง เพราะส.ว.เป็นกลไกผู้พิจารณาการแต่งตั้งตัวบุคคลให้เข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ก็ย่อมต้องการที่จะสะท้อนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนกับผู้เป็นกรรมการโดยตรง แต่ส่วนใหญ่แล้วกรรมการองค์กรอิสระมักจะไม่มาชี้แจงเอง โดยจะส่งเลขาธิการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำของสำนักงานมาแทน จึงเป็นจุดอ่อนและถูกตั้งข้อสังเกตจาก…แนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (8)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (คปสธ.) ได้จัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ดังมีรายละเอียดตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้แล้วในราชกิจจานุเบกษา


กลไกนโยบายขาดเอกภาพและสมดุล | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (7)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา กลไกนโยบายและการบริหาร ขาดสมดุลและเอกภาพ ประเด็นนี้น่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข


อำนาจรวมศูนย์ หน่วยบริการจัดการตนเองไม่ได้ | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (6)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจ ในกระแสทิศทางการบริหารกิจการรัฐของประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาทั่วโลก


งบประมาณสปสช.กับปัญหากำลังคนภาครัฐ | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (5)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา มีประเด็นสำคัญที่จะหยิบขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อการคิดแบบเชื่อมโยง โดยเอาการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขเป็นเป้าหมาย ดังนี้


ความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข (4)

โดย พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ทุกวันนี้ ด้วยพัฒนาการของระบบสาธารณสุขไทยในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บัดนี้ประชาชนคนไทยกว่าร้อยละ 99.9