ข่าวประชาสังคม


เครือข่ายประชาสังคม : พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้

ชีวิต คือ เครือข่าย แบบแผนของชีวิตก็คือแบบแผนในรูปเครือข่าย ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไรก็ตามที่เรามองเห็นปรากฏการณืของชีวิตใดๆ นั้นคือเรากำลังเห็นความเป็นเครือข่าย


สช. ในกระแสการปฏิรูปประเทศ

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจำนวนมากมายหลายชุด คนจำนวนหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นและมีลุ้นที่จะเข้าไปมีบทบาททำงานผลักดันการปฏิรูปตามอุดมการณ์ความเชื่อของตน แต่ผู้คนอีกส่วนหนึ่งอาจรู้สึกชาชินต่อการแต่งตั้งกลไกของรัฐบาลแบบนี้ไปบ้างแล้ว


จิตอาสาประชารัฐ ร่วมสร้างสำนึกไทย 4.0

  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560-2562 โดยอนุมัติงบกลางจำนวน 161 ล้านบาท มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน


คุยกับเลขาธิการ (15) ” ประภาคาร ในคืนฟ้าคะนอง”

ผลจากการทำงานหนักของพนักงานและผู้บริหารทุกคนในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้การเดินทางตามแผนงานหลักฉบับที่ 3 ของ สช. สามารถทำระยะทางมาได้ค่อนข้างไกล


“สู่ทศวรรษที่สอง” | คุยกับเลขาธิการ

ในเวทีวิชาการ 10 ปี พรบ. สุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 มีภาคีเครือข่ายสุขภาพจากทั่วประเทศและสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นคึกคัก จนแน่นห้องประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ ทำให้เวทีเกิดพลังแห่งความหวังและจินตนาการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า


ปรับประยุกต์ NHA สู่ทศวรรษที่สอง คุยกับเลขาธิการ

ทิศทางการพัฒนางานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการคิดดังๆ ว่า ควรที่จะปฏิรูประบบการจัดกลุ่มเครือข่ายกันอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพ


ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม โดยกลไกประชารัฐ

พลเดช ปิ่นประทีป ในเวทีวิชาการประจำปี กระทรวง พม. / 7 สิงหาคม 2560 เมื่อพูดถึงความเหลื่อมล้ำในความคำนึงของผมจะนึกถึงโดยทันทีใน 2 ประเด็น
คุยกับเลขาธิการ (13) แง่คิดจากสมัชชาองค์การอนามัยโลก

ไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเป็นครั้งแรกในเที่ยวนี้ (WHA 70) ผมตั้งคำถามไปจากบ้านว่าจะไปหาคำตอบเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งก็ได้ทั้งข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของเรา (NHA)


การปฏิรูปเชิงพื้นที่ สำคัญที่ใครกำหนดประเด็น

พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์ / พุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ดูเหมือนว่านโยบายและมาตรการการปฏิรูปของรัฐบาลในช่วงสามปีที่ผ่านมา นอกจาก “จุดไม่ค่อยติด” แล้ว ยิ่งทำดูเหมือนว่ากระแสยิ่งตก แม้ว่าจะพยายามตั้งกลไกใหม่ๆออกมาเป็นจุดขาย.