ข่าวประชาสังคม


คุยกับเลขาธิการ (11), “ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda”

สช.เป็นองค์กรที่ถือกำเนิดและพัฒนาการมาตามลำดับ มีภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ขยายบทบาทจากระบบสุขภาพสู่การปฏิรูปสังคมสุขภาวะ อันเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและครอบคลุมไปถึงทุกปัจจัยที่กำหนดสุขภาพ(social determinants of health).


คุยกับเลขาธิการ (10) ” 10 ปี สช. สู่ยุคผลิดอกออกช่อ “

  กุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน มีความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเดินงานเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆของ สช. ในหลายเรื่อง ซึ่งผมขออนุญาตนำมารายงานให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ


จิตอาสาประชารัฐ การลงทุนพัฒนาจังหวัดสู่สังคมไทย 4.0

  “ประเทศไทย 4.0”  นับเป็นวิสัยทัศน์เชิงทิศทางนโยบายและเป้าหมายสำคัญชิ้นหนึ่งของรัฐบาลที่มีพลังดึงดูดความสนใจจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกระดับ


คุยกับเลขาธิการ (9) “นักกระบวนกร ผู้สานพลังสร้างนโยบาย”

สช.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีมิติความห่วงใยต่อสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ” ประสิทธิภาพ โปร่งใส ” คุยกับเลขาธิการ (7)

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ การจัดขบวนการทำงานแบบใหม่ และต้องดูแลจัดงานประจำปีขนาดใหญ่หลายงานในเวลาที่ไร่เรี่ยกัน ผมได้เห็นการทำงานหนักของน้องๆสช. (สุชน คนใฝ่ดี) ทำให้เกิดความรู้สึกสองแบบขึ้นมาในพร้อมกัน“รวมพลังภาคี ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ” คุยกับเลขาธิการ (6)

พลเดช  ปิ่นประทีป, ธันวาคม 2559 ในที่สุดงานประชุมใหญ่ประจำปีของพี่น้องภาคีและเครือข่ายนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมก็มาถึงอีกวาระหนึ่ง


ระบบสุขภาพ ในโลกอันพลิกผัน คุยกับเลขาธิการ (5)

พลเดช  ปิ่นประทีป, พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง 14-18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มีการประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านวิจัยระบบสุขภาพ  ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา งานชื่อ Fourth Global Symposium on Health Systems Research (HSR2016)


คุยกับเลขาธิการ (4) “4P-W พลังสังคมสุขภาวะ”

1 ตุลาคม 2559  นับเป็นวันแรกของการใช้ยุทธศาสตร์ใหม่และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ปรับใหม่ ตามแผนงานหลักของสช.ฉบับที่3 พศ. 2560-2564  บรรยากาศในสำนักงาน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้ง5ภูมิภาค กำลังมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมกันเป็นที่คึกคักพอประมาณ


สช. กับ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ

สช. กับ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขียนให้โพสต์ทูเดย์  / ประจำวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สช. หรือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เป็นหน่วยงานระดับนโยบาย ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง จึงแตกต่างจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างชัดเจน