รายงานประชาชน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 71) “นำพาครัวเรือนยากลำบากให้หลุดพ้น”

เป้าหมาย พุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและถูกทอดทิ้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศก้าวพ้นความยากจน. มีหลักประกันในด้านปัจจัยสี่ พลังงานไฟฟ้าและน้ำสะอาด. เข้าถึงสวัสดิการรัฐและสวัสดิการชุมชน. มีกัลยาณมิตรและชุมชนเข้มแข็ง.รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 69) “แก้ยากจนแบบพุ่งเป้า ด้วยภูมิปัญญาไทย”

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนที่เพิ่งประกาศความสำเร็จในการขจัดความยากจนทั่วประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 68) “ปัจจัยชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะความยากจน”

คณะอนุกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้ประมวลประเด็นที่เป็นเหตุปัจจัยความสำเร็จในการแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจากหลายกรณีศึกษา รวมทั้งโครงการแก้จนแบบพุ่งเป้าของประเทศจีนและนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของประเทศอินเดีย สรุปประเด็นที่หนุนเสริมความสำเร็จรวม 25 ปัจจัย  ดังนี้


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 67) “กฎหมายการมีส่วนร่วม 3 ฉบับที่ค้างท่อ”

การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตย สังคมมีความคาดหวังให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้นรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 64) ” วัฒนธรรมทางการเมือง บนฐานประชาธิปไตยชุมชน “

การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจในการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นระบอบการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพ-คุณธรรม รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 62) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดสมุทรสาคร


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 61) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก “

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) มี 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 60) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก “

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย)  มี 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส